Czech Coal a.s.

IČO: 25764284   Hlídat změny v rejstřících

Sledujte posledni aktivity firmy Czech Coal a.s. »


 

Obchodní rejstřík

Registrace

IČO: 25764284
Obchodní firma: Czech Coal a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Sídlo: V. Řezáče 315, 43467 Most
Zapsáno u soudu: Krajský soud v Ústí nad Labem
Spisová značka: B 2099
Datum zápisu: 18. 5. 1999
Stav subjektu: Aktivní

Předmět podnikání

 • obchod s plynem
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek
 • obchod s elektřinou

Kapitál

Základní kapitál: 1.110.000.000 Kč
Splaceno: 100%

Statutární orgán

Jediný akcionář

Název:
INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED
Sídlo: 7101 Larnaca, Aradippou, Dramas 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4

Člen statutárního orgánu představenstva

Jméno:
Bydliště: Devonská, Praha 5 15200
Funkce: Člen představenstva

Člen dozorčí rady

Jméno:
Helena Veverková
Bydliště: tř. Budovatelů, Most 43401
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Jméno:
David Knop-Kostka
Bydliště: V olšinách, Praha 10 10000
Funkce: Předseda dozorčí rady
Jméno:
Bydliště: Kruhová, Kamenice 25168
Funkce: Člen dozorčí rady

Ostatní skutečnosti

 • Počet členů statutárního orgánu: 1
 • Počet členů dozorčí rady: 3
 • Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED, registrační číslo HE 175415, se sídlem Dramas, 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4, Aradippou, 7101, Larnaka, Kyperská republika, při výkonu působnosti valné hromady Czech Coal a.s., se sídlem Most, V.Řezáče 315, PSČ 434 67, identifikační číslo 25764284 (dále též společnost), v působnosti její valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 500.000. 000,-Kč (slovy: pětsetmiliónů korun českých) upsáním nových akcií s tím, že a) částka, o kterou se základní kapitál společnosti zvýší činí 610.000.000,-Kč (slovy: šestsetdesetmiliónů korun českých); b) upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští; c) základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií, a to upsáním 122 (jedno sto dvaceti dvou) akcií kmenových, na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 5.000.000,-Kč (slovy: pětmiliónů korun českých); d) akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky; e) akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť jediný akcionář společnosti se svého přednostního práva upsat akcie ke zvýšení základního kapitálu předem vzdal; všechny nové akcie budou nabídnuty zájemci, a to současnému jedinému akcionáři společnosti - INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED, registrační číslo HE 175415, se sídlem Dramas, 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4, Aradippou, 7101, Larnaka, Kyperská republika s tím, že - místem pro upisování akcií smlouvou mezi společností a shora určeným zájemcem je Praha 1, V Celnici 1031/4 - upisovací lhůta je 7 (sedm) dnů a počíná běžet od okamžiku předložení shora určenému zájemci návrhu smlouvy o upsání akcií, přičemž představenstvo společnosti je povinno předložit návrh této smlouvy tomuto zájemci bez zbytečného odkladu po učinění tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu - emisní kurs každé takto upsané akcie je 5.000.000,-Kč (slovy: pětmiliónů korun českých), tedy celkový emisní kurs je 610.000.000,-Kč (slovy: šestsetdesetmiliónů korun českých) a důvodem tohoto způsobu jeho určení pevnou částkou je vůle,aby jeho výše odpovídala jmenovité hodnotě akcií, které mají být upsány; emisní kurs bude splacen v penězích; f) upisovatel splatí emisní kurs akcií do 31.5.2014 (třicátého prvního května roku dvoutisícího čtrnáctého) na bankovní účet č. účtu 17031583/0300 vedený u Československé obchodní banky.
 • Společnost Czech Coal Services a.s., IČ: 272 61 824, se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, byla na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 14.6.2010 rozdělena odštěpením kombinací rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti Coal Services a.s., IČ: 287 27 932, se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, a rozdělení odštěpením sloučením se společností Czech Coal a.s., IČ: 257 64 284, se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67; o této skutečnosti byl sepsán notářský zápis NZ 273/2010, N 298/2010, a to jménem JUDr. Svatopluka Procházky, notáře se sídlem v Praze, s notářskou kanceláří na adrese Praha 4 - Chodov, Pyšelská 2327/2. Společnost Czech Coal a. s. převzala jednu odštěpovanou část jmění rozdělované společnosti Czech Coal Services a.s. uvedenou v projektu rozdělení; o této skutečnosti byl sepsán notářský zápis NZ 274/2010, N 299/2010, a to jménem JUDr. Svatopluka Procházky, notáře se sídlem v Praze, s notářskou kanceláří na adrese Praha 4 - Chodov, Pyšelská 2327/2.
 • Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti.
 • Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti, který dosud činí 50 000 000,- Kč (padesát milionů korun českých), takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 150 000 000,- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých), a to peněžitým vkladem. Nová výše základního kapitálu po zvýšení bude činit 200 000 000,- Kč (dvě stě milionů korun českých). Upisování nad částku 150 000 000,- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých) se nepřipouští. 2. Upsány budou celkem 3 (tři) kusy nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč (padesát milionů korun českých). Akcie budou znít na jméno a budou vydány v podobě listinné. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 3. Nové akcie upíše v celém rozsahu jediný akcionář s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku, a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností v souladu s ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo společnosti upisovateli bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií činí 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 4. Upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na za tímto účelem zřízený účet společnosti č. 17541743/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., Praha.

Zdroj dat

Zdrojem dat je veřejně dostupná databáze Ministerstva financí ARES.

Živnostenský rejstřík

Registrace

IČO: 25764284
Obchodní firma: Czech Coal a.s.
Evidující živnostenský úřad: Magistrát města Mostu

Živnosti

 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
  • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
  • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  • Pěstitelské pálení
  • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
  • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
  • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
  • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
  • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
  • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
  • Výroba hnojiv
  • Výroba plastových a pryžových výrobků
  • Výroba a zpracování skla
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
  • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
  • Broušení technického a šperkového kamene
  • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
  • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
  • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
  • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
  • Výroba strojů a zařízení
  • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
  • Stavba a výroba plavidel
  • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
  • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
  • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
  • Výroba a opravy čalounických výrobků
  • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
  • Výroba zdravotnických prostředků
  • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
  • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
  • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Sklenářské práce, rámování a paspartování
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
  • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
  • Ubytovací služby
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Projektování pozemkových úprav
  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  • Projektování elektrických zařízení
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
  • Fotografické služby
  • Překladatelská a tlumočnická činnost
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
  • Poskytování technických služeb
  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
  • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
  • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
  • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek

Zdroj dat

Zdrojem dat je veřejně dostupná databáze Ministerstva financí ARES.

Sbírka listin

Kód Název Vznik
listiny
Došlo
na soud
Založeno
do sbírky
Počet
stran
B 2099/SL 122 Ostatní rozh. jed. akcionáře 10.06.2014 04.07.2014 31.07.2014 2
B 2099/SL 121 Výroční zpráva [2013], zpráva auditora, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, účetní závěrka [2013] konsolidovaná 16.06.2014 04.07.2014 31.07.2014 95
B 2099/SL 120 Stanovy společnosti 05.05.2014 20.05.2014 28.05.2014 11
B 2099/SL 119 Notářský zápis, stanovy společnosti NZ 161/2014 05.05.2014 20.05.2014 28.05.2014 22
B 2099/SL 118 Stanovy společnosti 11.03.2014 19.03.2014 25.03.2014 11
B 2099/SL 117 Notářský zápis NZ 64/2014 28.02.2014 07.03.2014 17.03.2014 14
B 2099/SL 116 Stanovy společnosti 28.02.2014 04.03.2014 07.03.2014 11
B 2099/SL 115 Notářský zápis, stanovy společnosti NZ 63/2014 28.02.2014 04.03.2014 07.03.2014 25
B 2099/SL 114 Stanovy společnosti 01.01.2014 09.01.2014 23.01.2014 11
B 2099/SL 113 Rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře 10.12.2013 09.12.2013 23.01.2014 2
B 2099/SL 112 Notářský zápis, stanovy společnosti NZ 323/2013 05.12.2013 09.01.2014 23.01.2014 14
B 2099/SL 111 Stanovy společnosti 05.09.2013 10.09.2013 20.09.2013 11
B 2099/SL 110 Notářský zápis, stanovy společnosti NZ 217/2013 19.08.2013 10.09.2013 20.09.2013 18
B 2099/SL 109 Rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře 09.08.2013 10.09.2013 20.09.2013 2
B 2099/SL 108 Výroční zpráva [2012], zpráva auditora, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, účetní závěrka [2012] konsolidovaná 24.06.2013 04.07.2013 08.07.2013 118
B 2099/SL 107 Stanovy společnosti 11.04.2013 17.04.2013 30.04.2013 11
B 2099/SL 106 Notářský zápis, stanovy společnosti NZ 91/2013 11.04.2013 17.04.2013 30.04.2013 15
B 2099/SL 105 Rozhod. o statut. orgánu zápis z předst. 27.03.2013 17.04.2013 30.04.2013 2
B 2099/SL 104 Rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře 19.03.2013 17.04.2013 30.04.2013 1
B 2099/SL 103 Rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře 19.03.2013 17.04.2013 30.04.2013 1
B 2099/SL 102 Rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře 19.03.2013 17.04.2013 30.04.2013 1
B 2099/SL 101 Výroční zpráva, zpráva auditora, účetní závěrka - 2011 konsolidovaná 29.06.2012 25.07.2012 31.07.2012 131
B 2099/SL 100 Zpráva auditora, účetní závěrka - 2011- konsolidovaná 14.05.2012 29.06.2012 09.07.2012 39
B 2099/SL 99 Zpráva auditora, účetní závěrka - 2011 14.05.2012 29.06.2012 09.07.2012 39
B 2099/SL 98 Stanovy společnosti 13.04.2012 09.05.2012 14.05.2012 11
B 2099/SL 97 Notářský zápis - NZ 86/2012- VH 13.04.2012 09.05.2012 14.05.2012 17
B 2099/SL 96 Notářský zápis - NZ 275/2011- VH 27.10.2011 14.11.2011 15.11.2011 29
B 2099/SL 95 Výroční zpráva - 2010- konsolidovaná 30.03.2011 25.07.2011 26.07.2011 122
B 2099/SL 94 Stanovy společnosti 26.04.2011 29.04.2011 06.05.2011 24
B 2099/SL 93 Notářský zápis - NZ 129/2011- stanovy 15.04.2011 29.04.2011 06.05.2011 8
B 2099/SL 92 Zpráva auditora, účetní závěrka -2010 11.04.2011 11.04.2011 37
B 2099/SL 91 Podpisové vzory - členů představenstva 5x 28.12.2010 30.12.2010 05.01.2011 6
B 2099/SL 90 Rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR 20.12.2010 30.12.2010 05.01.2011 1
B 2099/SL 89 Rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva 20.12.2010 30.12.2010 05.01.2011 1
B 2099/SL 88 Rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře 17.12.2010 30.12.2010 05.01.2011 5
B 2099/SL 87 Stanovy společnosti úplné znění 14.06.2010 26.10.2010 24
B 2099/SL 86 Stanovy společnosti 14.06.2010 07.10.2010 08.10.2010 24
B 2099/SL 85 Posudek znalce č. 95/2010 21.04.2010 16.06.2010 15.07.2010 760
B 2099/SL 84 Notářský zápis NZ 273/2010 - VH 14.06.2010 16.06.2010 15.07.2010 462
B 2099/SL 83 Notářský zápis NZ 274/2010 - VH 14.06.2010 16.06.2010 15.07.2010 468
B 2099/SL 82 Výroční zpráva rok 2009 21.04.2010 25.06.2010 25.06.2010 52
B 2099/SL 81 Změna právní formy, fúze 12.05.2010 12.05.2010 14.05.2010 450
B 2099/SL 80 Stanovy společnosti 23.12.2009 28.01.2010 24
B 2099/SL 79 Notářský zápis, stanovy společnosti NZ 301/2009 23.12.2009 28.01.2010 34
B 2099/SL 78 Ostatní - rozh. jed. akcionáře 17.12.2009 28.01.2010 1
B 2099/SL 77 Ostatní -zápisč.14/09 zased.předst. 16.12.2009 28.01.2010 1
B 2099/SL 76 Ostatní -rozh.jediného akcionáře 02.11.2009 10.12.2009 1
B 2099/SL 75 Ostatní -zápis č.12/09 zased. předst. 19.11.2009 10.12.2009 1
B 2099/SL 74 Stanovy společnosti 14.10.2009 27.10.2009 01.11.2009 12
B 2099/SL 73 Výroční zpráva, zpráva auditora, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, účetní závěrka r.2008 31.12.2008 02.07.2009 08.07.2009 61
B 2099/SL 72 Notářský zápis -NZ257/08 18.09.2008 17.10.2008 15
B 2099/SL 71 Ostatní -zápis č.9/08 jed.představ. 18.09.2008 17.10.2008 2
B 2099/SL 70 Notářský zápis -NZ164/08 26.06.2008 15.09.2008 11
B 2099/SL 69 Podpisové vzory 18.09.2008 06.10.2008 1
B 2099/SL 68 Výroční zpráva, zpráva auditora, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, účetní závěrka - r.2007 31.12.2007 21.07.2008 28.07.2008 57
B 2099/SL 67 Výroční zpráva, zpráva auditora, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, účetní závěrka - r.2007 31.12.2007 21.07.2008 24.07.2008 57
B 2099/SL 66 Stanovy společnosti 26.06.2008 04.07.2008 05.07.2008 13
B 2099/SL 65 Ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře 20.11.2007 06.02.2008 1
B 2099/SL 64 Stanovy společnosti 18.12.2007 06.02.2008 12
B 2099/SL 63 Notářský zápis -NZ344/07 18.12.2007 06.02.2008 12
B 2099/SL 62 Stanovy společnosti 18.12.2007 30.01.2008 30.01.2008 12
B 2099/SL 61 Ostatní -zpráva DR k ÚZ r.06 31.12.2006 30.10.2007 30.10.2007 1
B 2099/SL 60 Ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře 31.05.2007 29.06.2007 1
B 2099/SL 59 Stanovy společnosti 31.05.2007 29.06.2007 12
B 2099/SL 58 Notářský zápis -NZ143/07 31.05.2007 29.06.2007 11
B 2099/SL 57 Stanovy společnosti 16.08.2007 04.09.2007 05.09.2007 12
B 2099/SL 56 Stanovy společnosti 16.08.2007 04.09.2007 05.09.2007 12
B 2099/SL 55 Výroční zpráva, zpráva auditora, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, účetní závěrka r. 2006 31.12.2006 27.06.2007 16.07.2007 56
B 2099/SL 54 Výroční zpráva, zpráva auditora, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, účetní závěrka - r.2006 31.12.2006 03.07.2007 03.07.2007 56
B 2099/SL 53 Ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře 01.02.2007 15.03.2007 1
B 2099/SL 52 Podpisové vzory +ČP-1x 30.01.2007 15.03.2007 2
B 2099/SL 51 Stanovy společnosti 01.02.2007 15.03.2007 12
B 2099/SL 50 Notářský zápis -NZ23/07 01.02.2007 15.03.2007 12
B 2099/SL 49 Výroční zpráva, účetní závěrka r.2004+audit+zpr.o vztazích 31.12.2004 21.07.2006 24.07.2006 60
B 2099/SL 48 Výroční zpráva, účetní závěrka r.2005+audit+zpr.vztaz.+návrh 31.12.2005 28.06.2006 10.07.2006 59
B 2099/SL 47 Stanovy společnosti 01.02.2006 27.02.2006 12
B 2099/SL 45 Ostatní -zápis č.3/06zased.představens 01.02.2006 27.02.2006 2
B 2099/SL 44 Ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře 01.02.2006 27.02.2006 1
B 2099/SL 43 Notářský zápis -NZ32/06 01.02.2006 27.02.2006 11
B 2099/SL 42 Stanovy společnosti 02.01.2006 06.01.2006 10.01.2006 12
B 2099/SL 41 Notářský zápis -NZ327/05 16.11.2005 05.12.2005 12
B 2099/SL 40 Stanovy společnosti 01.01.2005 13.07.2005 13
B 2099/SL 39 Ostatní záp. č. 1/2005z jed. předst. 18.01.2005 13.07.2005 7
B 2099/SL 38 Ostatní odstoupení 10.01.2005 13.07.2005 1
B 2099/SL 37 Výroční zpráva, účetní závěrka r.2004+audit+zpr.o vztazích 31.12.2004 07.06.2005 08.06.2005 38
B 2099/SL 36 Stanovy společnosti 26.05.2005 07.06.2005 08.06.2005 12
B 2099/SL 35 Ostatní rozhod. jedin.akcionáře 14.09.2004 23.11.2004 1
B 2099/SL 33 Výroční zpráva, zpráva auditora, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, účetní závěrka r.2003 31.12.2003 23.06.2004 13.07.2004 63
B 2099/SL 32 Zpráva auditora, účetní závěrka r.2003 31.12.2003 23.06.2004 13.07.2004 22
B 2099/SL 31 Stanovy společnosti 19.02.2004 09.06.2004 13
B 2099/SL 29 Ostatní záp. č.1/04z mim.zas.DR/předst 02.03.2004 09.06.2004 4
B 2099/SL 28 Ostatní zápis č.3/04mimoř.jed.představ 27.02.2004 09.06.2004 4
B 2099/SL 27 Ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře 19.02.2004 09.06.2004 2
B 2099/SL 26 Notářský zápis -NZ45/04 19.02.2004 09.06.2004 16
B 2099/SL 25 Notářský zápis -NZ343/03 21.11.2003 09.06.2004 8
B 2099/SL 24 Notářský zápis, stanovy společnosti NZ 279/2003 26.09.2003 22.01.2004 28
B 2099/SL 23 Ovládací smlouva 16.12.2003 17.12.2003 18.12.2003 4
B 2099/SL 22 Ostatní příloha k výroč.zprávě r.2002 31.12.2002 30.10.2003 03.12.2003 48
B 2099/SL 21 Výroční zpráva, zpráva auditora, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, účetní závěrka r. 2002 31.12.2002 31.07.2003 26.08.2003 88
B 2099/SL 20 Stanovy společnosti 13.12.2002 18.03.2003 12
B 2099/SL 19 Notářský zápis NZ524/2002-příloha 13.12.2002 18.03.2003 14
B 2099/SL 18 Stanovy společnosti 01.09.2002 23.12.2002 13
B 2099/SL 17 Stanovy společnosti 23.08.2002 23.12.2002 14
B 2099/SL 16 Podpisové vzory 3x 12.09.2002 23.12.2002 3
B 2099/SL 15 Ostatní rozhodnutí jed.akcionáře 27.06.2002 23.12.2002 6
B 2099/SL 12 Notářský zápis NZ 170/2002 27.06.2002 30.08.2002 7
B 2099/SL 11 Ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře 29.06.2001 26.07.2002 3
B 2099/SL 10 Podpisové vzory 2x 26.07.2002 2
B 2099/SL 9 Stanovy společnosti 29.06.2001 26.07.2002 14
B 2099/SL 8 Notářský zápis NZ 203/2001 29.06.2001 26.07.2002 24
B 2099/SL 7 Výroční zpráva, účetní závěrka +audit r.2001+zpr.o vztazích 31.12.2001 24.07.2002 07.08.2002 37
B 2099/SL 6 Účetní závěrka rok 2000 31.12.2000 02.01.2002 21.02.2002 12
B 2099/SL 5 Notářský zápis, stanovy společnosti NZ 509/2000 08.12.2000 29.06.2001 10
B 2099/SL 4 Stanovy společnosti 30.08.2000 15.02.2001 8
B 2099/SL 3 Zpráva auditora, účetní závěrka za rok 1999 31.12.1999 27.12.2000 11.01.2001 16
B 2099/SL 2 Stanovy společnosti 15.02.1999 07.06.1999 5
B 2099/SL 1 Notářský zápis, stanovy společnosti, zakladatelské dokumenty NZ 133/99 15.02.1999 07.06.1999 16

Zdroj dat

Zdrojem dat je veřejně dostupná databáze Ministerstva spravedlnosti Justice.

Insolvenční rejstřík

Žádný záznam.

Tento subjekt pravděpodobně nemá v Insolvenčním rejstříku záznam.

Zdroj dat

Zdrojem dat pro insolvence je veřejně dostupný Insolvenční rejstřík Ministerstva spravedlnosti Justice.


Prověřte firmy a lidi.
Sledujte jejich aktivity.
DATY
nově na www.daty.cz

DATY